<center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>                                                                                                                    <center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>

                   

Нормативна база

Законодавство України в сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Закон України "Про державну службу"

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України "Про молоко та молочні продукти"

Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них"

Закон України "Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 - 2015 роки"

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про ветеринарну медицину»

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»

Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Постанова КМУ  від 11 листопада 2015 р. N 930 “Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України“

Постанова КМУ від 5 листопада 2008 р. N 978 “Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу”

Постанова КМУ  від 31 жовтня 2007 р. N 1280 “Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції”

Постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 402 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою“

Постанова КМУ від 15.08.1992 р. № 478 «Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів»

Постанова КМУ від 23.04.2008 р. № 413 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати»

Постанова КМУ від 28 грудня 2011 р. № 1348 «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління»

Постанова КМУ від 9 червня 2011 р. № 641 " Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання"

Постанова КМУ від 14 червня 2002 року N 833 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень"

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини від 27.10.2008 № 232 Про затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 року за № 85/16101

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 р. № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 380/22912

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.02.2017 № 41 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 року за № 357/30225

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.02.2017 № 42 "Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 року за № 358/30226

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 38 Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 381/28511

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 382/28512

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 40 Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 383/28513

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.10.2011 № 538 «Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства у галузі ветеринарної медицини та уніфікованої форми акта перевірки» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2011 року за № 1256/19994

Наказ Державного Департаменту ветеринарної медицини Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 8 липня 2012 р. № 491 “Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 288 від 01.08.2014 "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку"

Роз’яснення ЗУ 2042 Про державний контроль

Вимоги країн світу

Довідкова інформація щодо експорту

Вимоги Європейського Союзу

Постанова (ЄС) № 178/2002 Європейського парламенту і Ради від 28 січня 2002. Встановлення загальних принципів і вимог харчового законодавства, створених Європейською Владою Безпеки харчових продуктів і встановлюючи принципи з питань нешкідливості харчових продуктів

Регламент 2073/2005 Комиссии от 15 ноября 2005 года, о микробиологических показателях для пищевых продуктов

Новая редакция Регламента ЕС № 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года по гигиене пищевых продуктов

РЕГУЛИРОВАНИЕ (EC) № 882/2004 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 29 апреля 2004 г об официальном контроле, выполненном для гарантии подтверждения согласованности с законом о кормах и пищевых продуктах, санитарии и правилами благосостояния животных

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 839/2008 від 31 липня 2008 року що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту та Ради стосовно Додатків II, III і IV щодо максимально дозволених рівнів (MRLs) залишку пестицидів у певних продуктах

Регламент комісії ЄС №1881/2006

Peгламент (EC) No 2160/2003 Европейского Парламента и Совета от 17 ноября, 2003 года по контролю сальмонеллы и других пищевых зоонозных агентов

Новая редакция Регламента 854/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающего особые правила организации официального контроля над продукцией животного происхождения, предназначенной для потребления человеком в пищу

 Вимоги Митного Союзу

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (таможенный союз)

ЕДИНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ (ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)

Единые формы ветеринарных сертификатов

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ товаров подлежащих ветеринарному контролю (надзору)

ИЗМЕНЕНИЯ в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическомунадзору (контролю)

Инструкция по ветеринарному клеймению мяса (утв. Межправительственным советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств-участников СНГ 22 октября 1998 г., г. Ташкент)

ПОЛОЖЕНИЕ о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза

О применении ветеринарно-санитарных норм в таможенном союзе

О внесении изменений в единый перечень товаров подлежащих ветеринарному контролю

О вопросах в сфере ветеринарного контроля (надзора) в Таможенном союзе

В'ЄТНАМ

Процедура та вимоги для отримання дозволу на ввезення молочних продуктів до В'єтнаму

ЄГИПЕТ

Ветеринарні вимоги щодо експорту молока, молокопродуктів до Арабської Республіки Єгипет

Рішення №43 від 2016 року щодо поправок до регулюючих правил реєстрації підприємств, що експортують свою продукцію до Арабської Республіки Єгипет
Постанова прем'єр-міністра Єгипту щодо імпорту сільськогосподарських продуктів

ІНДІЯ

Нотифікація Центрального управління акцизів та митних тарифів Республіки Індія щодо внесення доповнень до Положення про митну декларацію від 2011р.

ІРАК

Нові правила ввезення на територію Республіки Ірак червоного м’яса, м’яса свійської птиці і похідної від нього продукції

         КАНАДА

           Вимоги до безпечності харчових продуктів

КЕНІЯ

Інформація щодо безмитного експорту зерна жовтої (кормової) кукурудзи до Кенії

КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Методичні рекомендації КНР

Регламент КНР № 145 (ENG)

Регламент КНР № 145 (УКР, неофіційний)

Регламент КНР № 152 (ENG)

Регламент КНР № 152 (УКР, неофіційний)

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3-1

Додаток 3-2

Додаток 3-3

Додаток 4-1

Додаток 4-2

Довідник «Порівняння показників мікробіологічних критеріїв у харчових продуктах в Європейському Союзі та Китайській Народній Республіці»

Реєстраційна форма для експорту до Китаю шроту соняшникового

         РЕСПУБЛІКА ГВІНЕЯ

        Вимоги щодо експорту молока та молочних продуктів до Республіки Гвінея

 • Ветеринарний сертифікат, який відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ); має печатку та підписаний державним
 • Попередня заява на Ветеринарну службу з питань експорта та імпорта Республіки Гвінея, адресована на ім’я начальника Ветеринарної служби прикордонного контролю - доктора Кларісс Бангура  (тел.: 002246288848/654 47 20 68; e-mail.: ckarisbag@yahoo.fr)

РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ

Максимально допустимі рівні залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів (2017)

РЕСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ

Вимоги до імпорту м’яса та м’ясних продуктів до Об’єднаної Республіки Танзанія

Сертифікати здоров`я

            Сертифікат здоров’я на харчові продукти нетваринного походження

Методичні рекомендації щодо оформлення сертифіката здоров’я при експорті харчових продуктів нетваринного походження

Сертифікат здоров’я для харчових продуктів нетваринного походження для експорту з України (документ у форматі Word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закони України в галузі ветеринарної медицини

Ветеринарно-санітарні вимоги

Ветеринарно-санітарні правила

Накази

Комплексний план по АЧС Київська область

Законодавство України з фітосанітарної безпеки

Нормативно-правові документи у сфері карантину рослин

Закон України "Про карантин рослин"

Постанова КМУ від 12.05.2007 №705 Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"

Постанова КМУ від 22.09.2016 № 651 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Постанова КМУ від 11.01.2017 № 144 "Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей"

Постанова КМУ від 21.05.2012 № 436 "Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України"

Наказ Мінагрополітики від 22.12.2005 № 731 "Про затвердження Фiтосанiтарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матерiалу"

Наказ Мінагрополітики від 21.11.2006 № 690 "Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання"

Наказ Мінагрополітики від 29.11.2006 № 716 "Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів"

Наказ Мінагрополітики від 07.08.2012 № 487 "Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки"

Фітосанітарні вимоги країн

Нормативно-правові документи у сфері захисту рослин

           Закон України "Про захист рослин" від 14.10.1998 № 180-XIV

           Закон України "Про пестициди і агрохімікати" від 02.03.1995 №86/95-ВР

           Постанова КМУ від 18.09.1995 № 746 "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами"

            Постанова  КМУ від 30.06.2015 № 448 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою"

           Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві" (затверджені Наказом МОЗ України від 03.08.1998 №1)

Нормативно-правові документи у сфері насінництва та розсадництва

            Закон України "Про насіння і садивний матеріал" від 26.12.2002 № 411-IV

          Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.1993 № 3116-XII

          Постанова КМУ від 26.10.2016 № 762 "Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна"

           Постанова КМУ від 21.02.2017 № 97 "Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал"

           Постанова КМУ від 05.10.2016 № 691 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування"

          Наказ Мінагрополітики від 26.07.2016 № 257 "Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва"

          Наказ Мінагрополітики від 07.10.2016 № 365 "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів"

          Наказ Мінагрополітики від 13.10.2010 № 644/102 "Про поліпшення умов експорту насіння сільськогосподарських культур"

         Наказ Мінагрополітики від 07.06.2010 № 295  "Про внесення змін до Порядку проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю"

         Наказ Мінагрополітики від 10.07.2017 № 348 "Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки"

         Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння в міжнародній торгівлі

         Конституція Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння

Номативно - правова база з питань          дотримання санітарного законодавства

Закони України

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

«Про захист населення від інфекційних хвороб»

«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»

«Про пестициди і агрохімікати»

«Про охорону атмосферного повітря»

«Про поховання та похоронну справу»

«Про питну воду та питне водопостачання»

«Про відходи»

«Про загальну середню освіту»

«Про охорону навколишнього природного середовища»

«Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Санітарні регламенти

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 14.04. 2016 р. за No 563/28693)  наказ МОЗ України від 24.03.2016 No 234

Державні санітарні норми

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень постанова ГДСЛУ No 42 від 01.12.1999

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації постанова ГДСЛУ No 39 від 01.12.1999

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку постанова ГДСЛУ No 37 від 01.12.1999

Державні санітарні правила

ДСП 54-2005 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 20.05.2005 No 552/10832) наказ МОЗ No 54 від 02.02.2005

Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 08.08.2002 за No 639/6927) Не застосовуються на території України пункти 13.1 - 13.14 та примітки до пункту 13 додатка 2 до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 No 555 Із змінами: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 21.02.2013 р. N 150 наказ МОЗ No 280 від 23.07.2002

ДСП 4.4.4.089-2002 - "Державні санітарні правила для підприємств, що виробляють маргаринову та майонезну продукцію" постанова ГДСЛУ від 28.12.2001 No71

ДСП 4.4.4.090-2002 Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії постанова ГДСЛУ No 21 від 31.05.2002

ДСП 6.6.1.6.2-082-2002 Державні санітарні правила при добуванні, збагачуванні та переробці руд, які містять техногенно-підсилені джерела природного походження, на підприємствах промисловості рідкісних металів постанова ГДСЛУ No 4 від 07.02.2002

ДСП 4.4.4.070-2000 Державні санітарні правила для підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних грибів постанова ГДСЛУ No 70 від 20.12.2000

ДСП 3.3.1.066-2000 Державні санітарні правила обладнання та утримання підприємств шкіряного виробництва постанова ГДСЛУ No 66 від 2000

ДСП 7.7.4.057-2000 Державні санітарні правила для морських суден України постанова ГДСЛУ від 20.12.2000 No 57

ДСП 7.7.4.048-99 Державні санітарні правила для річкових суден України постанова ГДСЛУ No 48 від 01.12.1999

ДСП 3.3.2.041-99 Державнi санiтарнi правила обладнання та влаштуваня тракторiв i сiльськогосподарських машин постанова ГДСЛУ No 41 від 01.12.1999

ДСП 3.3.2.040-99 Державнi санiтарнi правила по обладнанню та експлуатацiї засобiв малої механiзацiї для сiльськогосподарського виробництва постанова ГДСЛУ No 40 від 01.12.1999

ДСП 3.3.2.041-99 Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин постанова ГДСЛУ No 41 від 01.12.1999

ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила постанова ГДСЛУ No 38 від 01.12.1999

ДСП 3.3.3.034-99 Державні санітарні правила для підприємств по виробництву зварювальних матеріалів (електродів, порошкового дроту і флюсів) постанова ГДСЛУ No 34 від 01.07.1999

ДСП 4.4.4.011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств. Із змінами: постанова головного державного санітарного лікаря України від 23.01.2006 р. No2 постанова ГДСЛУ No 11 від 11.09.1998

ДСП 2.2.4-003-98 Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання постанова ГДСЛУ No 3 від 28.08.1998

ДСП 8.8.1.2.002-98 Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності постанова ГДСЛУ No 2 від 28.08.1998

ДСП 202-97 Державні санiтарнi правила i норми проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах наказ МОЗ No 202 від 09.07.1997

ДСП 382-96 Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві наказ МОЗ No 382 від 18.12.1996

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 24.07.1996 No 379/1404) - зміна No1 від 12.08.04 (ДСП 2.2.1-2004) має статус: Проект- громадськне обговорення; Зміни: наказ МОЗ України від 2.07.2007 року N 362; Зареєстр. в Мінюст України 8.08.2007 р. за N 908/14175; Зміна: Наказ МОЗ України 31.08.2009 N 653 Про внесення змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19 червня 1996 року N 173 наказ МОЗ від 19.06.1996 No 173

ДСП 172-96 Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 24.07.1996 No 378/1403) наказ МОЗ від 19.06.1996 No 172

ДСП 235-96 Державні санітарні правила для підприємств порошкової металургії (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 15.07.1996 No 354/1379) наказ МОЗ від 18.12.1995 No 235

Державні санітарні правила і норми

ДСанПіН "Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2015 р. за No 959/27404) наказ МОЗ від 08.06.2015 No 325

ДГПіН Державні гігієнічні правила і норми "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 р. за No 774/23306) наказ МОЗ від 13.05.2013 No 368

ДСанПіН 2.3-183-2013 Державні санітарні правила і норми "Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу" (Зареєстровано: Мін'юст України від 08.04. 2013 за No 570/23102) наказ МОЗ від 02.04.2013 No 259

ДСанПіН 2.3-185-2013Державні санітарні правила і норми "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально- реабілітаційних центрів" (Зареєстровано: Мін'юст України від 14.03. 2013 за No 410/22942) наказ МОЗ від 20.02.2013 No 144

ДСанПіН 4.2-180-2012 Державні санітарні правила і норми "Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини" (Зареєстровано: Мін'юст України від 09.01. 2013 за No 88/22620 ) зі змінами Наказ МОЗ від 18.08.2014 No 576 наказ МОЗ від 29.12.2012 No 1140

ДсаНПіН 3.3-182-2012 Державні санітарні правила і норми "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. основні гігієнічні вимоги" (Зареєстровано: Мін'юст України від 09.01.2013 за No 86/22618) наказ МОЗ від 29.12.2012 No 1138

ДсаНПіН 8.2.1-181-2012 Державні санітарні правила і норми "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"(Зареєстровано: Мін'юст України від 09.01.2013 за No 87/22619) наказ МОЗ від 29.12.2012 No 1139

ДСанПіН 3.5-179-2012 Державні санітарні правила і норми "Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів" (Зареєстровано: Мін'юст України від 23.10.2012 за No 1776/22088) наказ МОЗ від 01.10.2012 No 762

ДСанПіН 2.3-178-2012 "Державні санітарні норми та правила влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2012 р. за No 284/20597) наказ МОЗ від 07.02.2012 No 89

ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.2012 р. за No 248/20561) наказ МОЗ від 26.01.2012 No 55

ДСанПіН 3.3.1-176-2011 Державні санітарні норми та правила "Підприємства та організації поліграфічної промисловості" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01. 2012 р. за No 65/20378) наказ МОЗ від 19.12.2011 No 932

ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 р. за No 457/19195) наказ МОЗ від 17.03.2011 No 145

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.07. 2010 р. за No452/17747) наказ МОЗ від 12.05.2010 No 400

ДСаНПіН 5.5.6-167-2010 Державні санітарні норми і правила влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп'ютерної ігрової діяльності дітям (Зареєстровано в Міністерстві юстиції раїни 27.01.2010 р. за No 93/17388) наказ МОЗ від 15.12.2009 No947

ДСанПіН 4.4.4.-152-2008 Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за N 1411/14678) наказ МОЗ No811 від 11.12.2007

ДСанПіН 6.6.3-150-2007 - Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2007 р. за N 1256/14523) наказ МОЗ No 294 від 04.06.2007

ДСанПіН 5.5.6-138-2007 "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей " (Зареєстровано: Мін'юст України від 30.01.2007 за No 77/13344) на заміну ДСанПіН 5.5.6.084-2002 наказ МОЗ No 13 від 18.01.2007

ДСанПіН 4.4.3-134-2006 "Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення" (Зареєстровано: Мін'юст України від 05.12.2006 за No 1266/13140) наказ МОЗ No 746 від 13.11.2006

ДСанПіН 197-2003 Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів (Зареєстровано: Мін'юст України від 04.06.2003 No435/7756) наказ МОЗ No 197 від 06.05.2003

ДСанПіН 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів (Зареєстровано: Мін'юст України від 13.03.2003 за No 203/7524) наказ МОЗ No 476 від 18.12.2002

ДСанПіН 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила і норми „Підприємства вугільної промисловості” (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 20.06.2003 за No 498/7819) наказ МОЗ No 468 від 13.12.2002

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті" - з доповненнями постанова ГДСЛУ No 137 від 20.09.2001

ДСанПіН 5.5.2.008-2001 "Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу" постанова ГДСЛУ No 63 від 14.08.2001

ДСанПіН 4.4.4.065-2000 "Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод" постанова ГДСЛУ No 65 від 18.04.2000

ДСанПіН 5.5.3.052-99 Державні санітарні правила і норми "Тимчасові санітарні правила і норми улаштування, обладнання, утримання притулків для неповнолітніх та організація харчування і медичного забезпечення дітей" постанова ГДСЛУ No 52 від 30.12.1999

ДСанПіН 7.7.4.-046-99 Державні санітарні правила і норми для морських та річкових портів постанова ГДСЛУ No 46 від 01.12.1999

ДСанПіН 4.4.030-99 Державні санітарні правила та норми захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами. Додаток N 2 ДСанПіН 4.4.2.030- 99 замінений на ДГПіН "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" постанова ГДСЛУ No 30 від 01.07.1999

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Державні санітарні правила і норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" постанова ГДСЛУ No 28 від 01.07.1999

ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно- косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" постанова ГДСЛУ No 27 від 01.07.1999

ДСанПіН 5.5.5.23-99 - Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів. Державні санітарні правила і норми постанова ГДСЛУ No 23 від 26.04.1999

ДСанПіН 2.2.2.022-99 Державні санітарні правила і норми для перукарень різних типів.Із змінами: Постанова Головного державного санітарного лікаря No2 від 23.01.2006 р. постанова ГДСЛУ No 22 від 25.03.1999

ДСанПіН 7.7.2-015-99 Державні санітарні правила і норми "Експлуатація рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень" постанова ГДСЛУ No 15 від 09.02.1999

ДСанПіН 7.7.3.014-99 "Державні санітарні правила і норми "Аеровокзали цивільної авіації" постанова ГДСЛУ No 14 від 09.02.1999

ДСанПіН 5.5.6.012-98 Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей постанова ГДСЛУ No 12 від 30.12.1998

ДСанНіП 5.5.6-009-98 Державнi санiтарнi правила i норми влаштування i обладнання кабiнетiв комп’ютерної технiки в навчальних закладах та режим працi учнiв на персональних комп’ютерах постанова ГДСЛУ No 9 від 30.12.1998

ДСанНіП 3.3.2-007-98 Державні санiтарнi правила i норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДНАОП 0.03-3.18-88) постанова ГДСЛУ No 7 від 10.12.1998

ДСанПіН 2.2.4.005-98 Державні санiтарнi правила i норми "Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання" постанова ГДСЛУ No 5 від 22.10.1998

ДСанПіН 199-97 Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища наказ МОЗ No 199 від 09.07.1997

ДСанПіН 198-97 Державні санiтарнi правила i норми при виконаннi робiт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно наказ МОЗ No 198 від 09.07.1997

ДСанПіН 239-96 (ДНАОП 0.03-3.30-96) Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань (Зареєстровано: Мін'юст України від 29.08.1996 за No 488/1513) із змінами - наказ МОЗ від 13.12.2006 No 828 (Зареєстровано: Мін'юст України від 18.12.2006 за No 1315/13189) наказ МОЗ No 239 від 01.08.1996

ДСанПіН 222-96 Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 16.12.1996 за No 715/1740) із змінами - наказ МОЗ No 218 від 23.07.1998 наказ МОЗ No 222 від 23.07.1996

ДГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи (Зареєстровано: Мін’юст України від 17.07.2006 за No 845/12719)

наказ МОЗ No 256 від 03.05.2006

ДГН 1.1.2.123-2006 Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини (Зареєстровано: Мін’юст України від 06.02.2006 за No 100/11974) 

наказ МОЗ No 7 від 13.01.2006

ГН 6.6.1-120-2005 Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини.Зареєстр. в Мінюст України 16.11.2005 р. за No1384/11664 наказ МОЗ No 573 від 31.10.2005

ГН 4.4.8.073-2001 Тимчасові гігієнічні нормативи вмісту контамінантів хімічної і біологічної природи у біологічно активних добавках наказ МОЗ No 73 від 2001

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць: Список No 4 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список No 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список No 3 Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК) в атмосферному повітрі населених місць; Список No 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць наказ МОЗ No 30 від 23.02.2000

Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії наказ МОЗ No 272 від 18.11.1999

НРБУ-97/Д 2000 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) Норми радіаційної безпеки України постанова ГДСЛУ No 62 від 01.12.1997

Рекомендовані граничні рівні індивідуальних ефективних доз опромінення пацієнтів при проведенні рентгено- та радіонуклідної діагностики No 7.01/140 від 24.03.1995

Гігієнічні нормативи

ГН Гігієнічні нормативиі регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів (із змінами) наказ МОЗ No 1114 від 19.12.2013

Тимчасові гігієнічні нормативи вмісту контамінантів хімічної і біологічної природи у біологічно активних добавках затверджені ГДСЛ від 17.07.2015

Значення гігієнічних нормативів і регламенти безпечного використання хімічних речовин  затверджені ГДСЛ від 23.04.2015

Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (замість ДСП 201-97 Державні санітарні норми по охороні атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) затверджені ГДСЛ від 03.03.2015

ГН Гігієнічні вимоги до дієтичних добавок наказ МОЗ No 1114 від 19.12.2013

ГН Параметри безпечності м¢яса птиці наказ МОЗ No 695 від 06.08.2013

ГН Гігієнічні вимоги до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості наказ МОЗ No 696 від 06.08.2013

ГН 2.2.6.-184-2013 Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосфернрму повітрі населених місць. Гігієнічний норматив No9 від 15.04.2013

ГН Гігієнічний норматив питомої активності 137 90 радіонуклідів Cs та Sr у рослинній лікарській сировині (субстанції), що використовується для виготовлення лікарських засобів (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 липня 2008 р. за No590/15281) затверджені ГДСЛ від 08.05.2008 No240

ДГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи (Зареєстровано: Мін’юст України від 17.07.2006 за No 845/12719)

наказ МОЗ No 256 від 03.05.2006

ДГН 1.1.2.123-2006 Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини (Зареєстровано: Мін’юст України від 06.02.2006 за No 100/11974)

наказ МОЗ No 7 від 13.01.2006

ГН 6.6.1-120-2005 Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини.Зареєстр. в Мінюст України 16.11.2005 р. за No1384/11664

наказ МОЗ No 573 від 31.10.2005

ГН 4.4.8.073-2001 Тимчасові гігієнічні нормативи вмісту контамінантів хімічної і біологічної природи у біологічно активних добавках  наказ МОЗ № 73 від 2001

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць: Список No 4 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список No 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список No 3 Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК) в атмосферному повітрі населених місць; Список No 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць наказ МОЗ № 30 від 23.02.2000

Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії наказ МОЗ № 272 від 18.11.1999

НРБУ-97/Д 2000 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) Норми радіаційної безпеки України постанова ГДСЛУ No 62 від 01.12.1997

Рекомендовані граничні рівні індивідуальних ефективних доз опромінення пацієнтів при проведенні рентгено- та радіонуклідної діагностики No 7.01/140 від 24.03.1995

Інструкції

Інструкція зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2014 р. за No 556/25333) наказ МОЗ від 30.04.2014 No 293

Інструкція про порядок взаємодії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, які пов'язані з інфекційними хворобами, отруєннями людей та іншими медико-санітарними наслідками (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2009 р. за N 147/16163) Наказ МОЗ України 03.12.2008 N 882/715

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Зареєстровано: Мін'юст України від 05.05.2006 за No 523/12397). Із змінами: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 р. N 202/165 наказ МОН та МОЗ No 298/227 від 17.04.2006

І 7.05.527 Розрахунок та облік індивідуальної ефективної дози опромінення пацієнта від радіонуклідних діагностичних процедур. Відомча інструкція від 11.10.1995

 

 

 

Законодавство України з питань захисту споживачів

 Конституція України;

 Цивільний кодекс України;

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про захист прав споживачів»;

Закон України «Про рекламу»;

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»;

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;

ЗАКОН Украині «ПРО метрологію та метрологічну діяльність»;

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

Закон України «Про ринок природного газу»;

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про електроенергетику»;

Закон України «Про транспорт»;

Закон України «Про автомобільний транспорт»;

Закон України «Про залізничний транспорт»;

Закон України «Про телекомунікації»;

Закон України «Про поштовий зв’язок»;

Закон України «Про туризм»;

Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про захист суспільної моралі»;

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»;

Закон України «Про авторське право і суміжні права»;

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про засади державної мовної політики»;

 1. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 104;
 2.  Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219;
 3. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджені постановою КМУ від 20.12.1997 № 1442;
 4. Правила роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння ограненого утворення та напівдорогоцінного каміння, затверджені постановою КМУ від 22.03.1999 № 460;
 5. Правила побутового обслуговування населення, затверджені постановою КМУ від 16.05.1994  № 313;
 6. Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій,  затверджені наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76;
 7. Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою КМУ від 21.07.2005 № 630;
 8. Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою КМУ від 26.07.1999 № 1357;
 9. Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України   27.12.2006  № 1196;
 10. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою КМУ від 18.02.1997 №176;
 11. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені постановою КМУ від 11 квітня 2012  № 295;
 12. Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені постановою КМУ від 05.03. 2009 № 270;
 13. Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615;
 14. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 № 19;
 15. Правила паркування транспортних засобів, затверджені постановою КМУ від 03.12.2009 № 1342;
 16. Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджені постановою КМУ від 22.01.1996 № 115;
 17. Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103;
 18. Правила продажу товарів поштою, затверджені наказом Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 11.06.2008 № 206/699;
 19. Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам, затверджені постановою КМУ від 30.03.2011 № 383;
 20. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 13.03.1995 № 37;
 21. Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою КМУ від 29.12.2003 № 2067;
 22. Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджені постановою КМУ від 05.12.2012 № 1135;
 23. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені постановою КМУ від 30.03.1994 № 198;
 24. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений постановою КМУ від 15.06.2006 № 833;
 25. Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затверджений наказом Міністерства промислової політики України від  29.12.2004  № 721;
 26. Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни  технічно складних побутових товарів, затверджений постановою КМУ від 11.04.2002  № 506;
 27. Порядок проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, затверджений постановою КМУ від 11.12. 2013  № 970;
 28. Порядок  проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затверджений постановою від 17.02.2010 № 151;
 29. Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджений постановою КМУ від 15.03.2006 № 297;
 30. Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193;
 31. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затверджений постановою КМУ від 36.05.2004 № 693;
 32. Порядок здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затверджений постановою КМУ від 05.10.2011 № 1017;
 33. Порядок функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1397;
 34. Порядок функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1398;
 35. Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1401;
 36. Порядок розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання, затверджений постановою КМУ від 26.12.2011 № 1410;
 37. Методика вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затверджена постановою КМУ від 26.12.2011 № 1407;
 38. Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28;
 39. Ступені ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику, постанова КМУ від 26.12.2011 № 1404;
 40. Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, постанова КМУ від 26.12.2011 № 1406;
 41. Ліцензійні умовИ провадження туроператорської діяльності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від  11.11.2015 № 991;
 42. ПЕРЕЛІК видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069;
 43. Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування), постанова КМУ від 31.08.2011 № 921;
 44. Деякі питання захисту споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції, постанова КМУ від 26.12.2011 № 1400;
 45. Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку, ЗАТВЕРДЖЕНО ПОСТАНОВОЮ КМУ ВІД 16 ГРУДНЯ 2015 Р. № 1193;
 46. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЩОДО ПЛЯШОК, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЯК МІРНІ ЄМНОСТІ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПОСТАНОВОЮ КМУ ВІД 19 СЕРПНЯ 2015 Р. № 607
 47. Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів, постанова КМУ від 29.09.2010 № 878.
 48. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВа ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ від 11.01.2012 № 24 "Про затвердження форм актів, постанов та рішень";
 49. Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів
 50. Типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.06.2012 № 690;
 51. нАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 01.11.2016 № 1837 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої метрології"

Листи Центральних органів виконавчої бази щодо Діяльності держпродспоживслужби :

 1. Лист Мінекономрозвитку від 21.03.2017 № 3633-06/9130-03 щодо здійснення державного ринкового нагляду
 2. Лист-роз'яснення Мінекономрозвитку від 25.03.2016 №3632-06/8587-03 щодо планування перевірок у сфері ринкового нагляду